Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejSzczepieniatransmisjadostępnośćkoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteoJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjainformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwarfilFundusz Dróg Samorządowychjakości powietrzaEkointerwencja

Pomoc SpołecznaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 15. 04. 04r. z póź. zm.)
Zgodnie z jej zapisami “ Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”.

 

Pomoc udzielana jest :
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł, zwanej “ kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł, zwanej “ kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej “ kryterium dochodowym rodziny” przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych niżej.

 

Pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1. ubóstwa
2. sieroctwa
3. bezdomności
4. bezrobocia
5. niepełnosprawności
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
7. przemocy w rodzinie
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
9. bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodĄcy
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
13. alkoholizmu lub narkomanii
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej
Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądą na wniosek innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej.
Do podania o udzielenie pomocy zgodnie z art. 64 ust.2 kpa oraz §7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672) należy dołączyć następujące dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy:
1. dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
2. decyzję organu rentowo-emerytalnego /ZUS, KRUS/
3. orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia lub zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy, bądĄ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
4. orzeczenie o stanie zdrowia dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia
5. zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy po dłuższym zwolnieniu chorobowym lub rencie inwalidzkiej
6. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto wraz z zasiłkiem rodzinnym i dodatkami do niego
7. zaświadczenie o innych źródłach dochodu (stypendia, alimenty, praktyki uczniowskie, dodatki mieszkaniowe, zasiłki chorobowe, spadki i inne)
8. dowód otrzymania renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
9. zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego podanej w ha przeliczeniowych
10. zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne rolników
11. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o braku możliwości zatrudnienia, wysokości pobieranego zasiłku, lub o braku uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych
12. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki
13. zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie własnej lub członka rodziny (z ewentualną adnotacją, że choroba wymaga stosowania kosztownego leczenia)
14. książeczki lub rachunki opłat za mieszkanie, gaz, energię elektryczną itp.
15. inne dokumenty mające pływ na podejmowane decyzje w sprawie o przyznanie pomocy.

 

Na złożony przez zainteresowanego wniosek, pracownik socjalny w ciągu 14 dni od daty jego złożenia, przeprowadza w miejscu zamieszkania, wywiad środowiskowy (rodzinny), na podstawie którego podejmowana jest decyzja o sposobie i rodzaju przyznanej pomocy.
Prócz wywiadu rodzinnego przeprowadzane są wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych ustawowo do alimentacji, o których jest mowa w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
Do 30 dni od daty złożenia wniosku o pomoc, organ wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy.W przypadkach niecierpiących zwłoki, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia
Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1. świadczenia pieniężne
o zasiłek stały,
o zasiłek okresowy,
o zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
o zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
o pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
o świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodĄców;
2. świadczenia niepieniężne
o praca socjalna,
o bilet kredytowy,
o składki na ubezpieczenia zdrowotne,
o pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
o sprawienie pogrzebu,
o poradnictwo specjalistyczne,
o interwencja kryzysowa,
o schronienie,
o posiłek,
o niezbędne ubranie
o usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (…),
o specjalistyczne usługi opiekuńcze (…),
o mieszkanie chronione,
o pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
o opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
o pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
o pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
o pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
o szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzona prze ośrodki adopcyjno – opiekuńcze.


Zasiłek stały przysługuje:
1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości :
1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł. miesięcznie.
2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30zł. miesięcznie


Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek okresowy ustala się :
1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł. miesięcznie
2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.


Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20zł. miesięcznie.
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.


W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
Może on być przyznany w szczególności na: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek celowy może być również przyznany w formie zakupu gorącego osiłku dla dzieci, młodzieży, osób starszych i chorych, które własnym staraniem nie mogą sobie same przygotować posiłku.

 

Praca socjalna — to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i Rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.